Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον Τομέα των Σπόρων Σποράς

 1. ΥΑ αριθμ. 1394/57870/21.05.2015(ΦΕΚ 1038 Β): Καθορισμός λεπτομερειών της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου.
 2. ΥΑ αριθμ. 1355/5118/26.04.2016(ΦΕΚ 1313 Β): Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1394/57870/21-5-2015 απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν.(ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 3. ΥΑ αριθμ. 1856/67893/13.06.2016 (ΑΔΑ:ΩΝΟ14653ΠΓ-Ξ28): Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2015.
 4. ΥΑ αριθμ. 97/5331(ΦΕΚ 251 Β):Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" (ΦΕΚ Β΄ 1038/3-6-2015)».
 5. ΥΑ αριθμ. 310/38859/05.04.2017(ΑΔΑ: ΨΘΜ94653ΠΓ-Π4Υ):  Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2016».
 6. ΥΑ αριθμ. 646/45074/23.03.2018(ΦΕΚ 1263 Β’): Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». (ΦΕΚ Β΄ 1038/3-6/2015)»
 7. ΥΑ αριθμ. 1045/68394/11.05.2018(ΑΔΑ: Ω2ΗΑ4653ΠΓ-Ε9Ψ): Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2017.
 8. ΥΑ αριθμ. 226/25299/07.02.2019(ΦΕΚ 490 Β’): “Τροποποίηση της 1394/57870/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»(ΦΕΚ Β' 1038/3-6-2015).”»
 9. ΥΑ αριθμ. 737/87207/19.04.2019(ΑΔΑ: Ω0Β74653ΠΓ-ΞΕΩ): Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2018.
 10. ΥΑ αριθμ. 386/104853 /15.04.2021(ΦΕΚ Β’ 1594): Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2020.
 11. ΥΑ αριθμ. 375/106070 /19.04.2022(ΦΕΚ Β’ 1960): Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2021.
 12. ΥΑ αριθμ. 1916/12.04.2023(ΦΕΚ Β’ 2457): Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2022.
 13. ΥΑ αρίθμ. 2173/279510/12.09.2023(ΦΕΚ Β’ 5520): Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 -32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΑΔΑ:ΨΡΠΗ4653ΠΓ-ΒΡΖ)

Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων

Σχετικές Αναρτήσεις