Ανακοινώσεις Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων

Παράταση ημεροχρονολογιών, ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Μ123Α του ΠΑΑ 2007-2013 και υποβολής του πλήρους φακέλου Α΄ Μερικής Πληρωμής καταβολής της εγκεκριμένης