Αλκοολούχα Ποτά

  • Καν.(ΕΚ) αριθ. 110/2008  σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικές Αναρτήσεις