Προδικαστικό ερώτημα C-785/18, GAEC Jeanningros

Γεωργία – Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προελεύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως “Comté” – Ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος – Αίτηση τροποποιήσεως κατά της οποίας έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων – Νομολογία των εθνικών δικαστηρίων κατά την οποία η προσφυγή καθίσταται άνευ αντικειμένου εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την τροποποίηση – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Υποχρέωση εκδικάσεως της προσφυγής

Με το προδικαστικό ερώτημα C-785/18, το Conseil d’État (Γαλλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 664/2014 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012, και του άρθρου 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 668/2014 της Επιτροπής, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1151/2012,  σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 53, παράγραφος 2, του κανονισμού 1151/2012, το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 664/2014 και το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού 668/2014, ερμηνευόμενα σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δέχθηκε αίτηση των αρχών κράτους μέλους για τροποποίηση ήσσονος σημασίας των προδιαγραφών προϊόντος ΠΟΠ, τα εθνικά δικαστήρια που έχουν επιληφθεί προσφυγής σχετικής με τη νομιμότητα της αποφάσεως την οποία έλαβαν οι αρχές αυτές επί της αιτήσεως, προκειμένου η εν λόγω αίτηση να διαβιβασθεί στην Επιτροπή δύνανται να αποφασίσουν ότι παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούσας ενώπιόν τους διαφοράς.

Με απόφασή του της 29ης Ιανουαρίου 2020 (EU:C:2020:46) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 53, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, και το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 668/2014 της Επιτροπής, …, ερμηνευόμενα σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την έννοια ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε αίτηση των αρχών κράτους μέλους για τροποποίηση ήσσονος σημασίας των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενη ονομασίας προελεύσεως, τα εθνικά δικαστήρια που έχουν επιληφθεί προσφυγής σχετικής με τα νομιμότητα της αποφάσεως την οποία έλαβαν οι αρχές αυτές επί της αιτήσεως, προκειμένου η εν λόγω αίτηση να διαβιβασθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του κανονισμού 1151/2012, δεν δύνανται να αποφασίσουν, αποκλειστικώς και μόνον εξ αυτού του λόγου, ότι παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούσας ενώπιόν τους διαφοράς».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222823&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6532227

 


Σχετικές Αναρτήσεις