Νέα δράση για την εξωστρέφεια της Ελληνικής γεωργίας!

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ταμείου ανάκαμψης, στηρίζει δυναμικά την Ελληνική Γεωργία. Στόχος του νέου έργου είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Ελληνικής Γεωργίας. Η δράση περιλαμβάνει την ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής Γεωργίας, τόσο με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο και τη διευκόλυνση του κανονιστικού ελεγκτικού έργου, όσο και με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού. Το συνολικό αντικείμενο του Έργου διακρίνεται στις ακόλουθες πολυεπίπεδες δράσεις:

 • Την αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «Easy Agro Expo». Αφορά στην αναβάθμιση του αμφιστρεφούς Πληροφοριακού συστήματος Easy Agro Expo, το οποίο λειτουργεί, με τη  συνεργασία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης gov.gr, ώστε να καταστεί το ολοκληρωμένο εργαλείο της Ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στο χώρο των αγροτικών προϊόντων.
 • Το αμφιστρεφές σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει τη λειτουργία του κοινοτικού συστήματος TRACES για την καταγραφή του συνόλου των εισαγωγών στα αντικείμενα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ. Το σύνολο των εισαγωγών ανά χώρα της Ε.Ε. καταγράφεται υποχρεωτικά στο ενιαίο κοινοτικό σύστημα.
 • Το αμφιστρεφές σύστημα Business Intelligence Εισαγωγών - Εξαγωγών. Το υποέργο Β.Ι. θα προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, αφενός για την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και αφετέρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξωστρέφειας, προσφέροντας μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων προς τις εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Την ανάπτυξη τους Εξωστρεφούς Portal προώθησης ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων με την αναβάθμιση του Portal Greek Farms. Το υποέργο προβλέπει την ανάπτυξη κεντρικού κυβερνητικού πολύγλωσσου (τουλάχιστον 8 γλώσσες) portal για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων  αγροδιατροφικού χαρακτήρα.
 • Το σχεδιασμό & υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, με έμφαση σε ψηφιακές δράσεις προβολής, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, μέσω του Portal Greek Farms.

Η διαμόρφωση της πολλαπλής τεχνολογικής υποδομής, που αποτελεί έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με τις δράσεις διάχυσης και προβολής, θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του ευρύτερου αγροτικού τομέα στη χώρα μας, αποσκοπώντας, τελικά, σε άμεσα και απτά αποτελέσματα: την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον αγρο-διατροφικό τομέα, τον περιορισμό των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου και τη διατήρηση του πληθυσμού της υπαίθρου.

Παράλληλα, οι ψηφιακές  εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να επιφέρουν οφέλη, όπως:

 • Την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προιόντων σε ξένες αγορές.
 • Την απλούστευση της διαδικασίας εξαγωγής αγροτικών προϊόντων και μείωση του κόστους της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών.
 • Την απόκτηση πλήρους εικόνας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε καλύτερη υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα ενισχύσεων, αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών κ.λπ.
 • Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού.
 • Τη βελτίωση της προβολής των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και -ιδίως- στο εξωτερικό.
 • Την αύξηση της αναγνωρισιμότητας προϊόντων Ελληνικού Σήματος.
 • Τη βελτίωση του βαθμού ψηφιακού αλφαβητισμού και του επιπέδου επαγγελματισμού των αγροτών.

Σχετικές Αναρτήσεις