Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 για τις Προσκλήσεις ετήσιας παράτασης έτους 2024 και της νέας Πρόσκλησης 2024-2025

Σχετικές Αναρτήσεις