Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 (Δράσεις 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3)

 

 • 14η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31.03.2017 (B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020 (16.10.2023)
 • 13η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31.03.2017 (B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020 (29.06.2022)
 • 12η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31.03.2017 (B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020 (21.04.2022)
 • 11η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31.03.2017 (B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020 (20.01.2022)
 • 10η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31.03.2017 (B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020 (27.10.2021)
 • 9η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31.03.2017 (B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020 (29.04.2021)
 • 8η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017(B’1190) απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020».(03.12.2020)
 • Εγκύκλιος Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020. (11.11.2019)
 • 7η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασής μας  «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (03.06.2020)
 • 6η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασής μας  «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (05.11.2019)
 • 5η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 aπόφασής  μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(16.09.2019)
 • 4η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». (19.10.2018)
 • 3η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». (25.07.2018)
 • 2η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασής μας «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (07.03.2018)
 • 1η τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».(18.10.2017)
 • 1ης Τροποποίησης της 74/5074/17.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 4066/Β'/23.11.2017) «Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 99)".(23.11.2017)
 • ΚΥΑ 74/5074/17.01.2017: Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».(17.11.2017)
 • ΥΑ 593/37447/31.03.2017: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»". (31.03.2017)
 • Tροποποίηση της αριθ. 593/37447/31-03-2017 Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 (ΦΕΚ 3668/Β'/18.10.2017) του ΠΑΑ 2014-2020. (18.10.2017)
 • Εγκύκλιος Νο1 σχετικά με απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για τα οποία απαιτούνται διευκρινίσεις επί της 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β΄1190/04-04-2017) υπουργικής απόφασης ΠΑΑ 2014-2020 (25.09.2017)
 • Εγκύκλιος Νο2 σχετικά με απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για τα οποία απαιτούνται διευκρινίσεις επί της 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β ΄1190) Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με την 2220/108492/16.10.2017 (ΦΕΚ Β ’3668) όμοια ΥΑ και ισχύει (08.12.2017)

Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Σχετικές Αναρτήσεις