Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠΑ

«To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο και το ΣΔΕ του ΕΠΑ 2021-2025, μπορείτε να βρείτε στην υπερσύνδεση (link)  http://epa.gov.gr»


Δ/νση Προγραμματισμού & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Σχετικές Αναρτήσεις