Αρμόδιες Αρχές για τον Έλεγχο των Υπολειμμάτων των Φυτ/κων Προϊόντων

 

  • Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις (11324/11317/01.11.12 (ΦΕΚ Β3225/04.12.12 (08.03.13)
  • Τροποποίηση της με αριθ. 11324/113170/01.11.12 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις ”ΦΕΚ Β΄3225” (4211/48456/20-04-2016 ΦΕΚ Β΄1284/05.05.16).
Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
  1. Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς)
  2. Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις