Νομοθεσία – Ανακοινώσεις – Παρουσιάσεις Βιοκτόνων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Υπ. Απόφαση αριθμ. 12143/344860/09.11.2023: Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών (ΦΕΚ Β6524/16/11/2023).
 • Εγκύκλιος 1826/22230/25.02.2015: Υποχρεώσεις των κατόχων έγκρισης βιοκτόνων σκευασμάτων αρμοδιότητας ΥΠΑΠΕ μετά τη δημοσίευση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό των βιοκτόνων (Νο 528/2012).
 • Εγκύκλιος 14153/161087/18.12.2014: Εφαρμογή του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Νο 334/2014, στα βιοκτόνα σκευάσματα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Π.Δ 205/2001 για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα I, IA και IB και ισχύει μέχρι την 31/08/2013. Από 01/09/2013 θα  ισχύει ο Κανονισμός 528/2012.
 • Nόμος 2538/ΦΕΚ Α 242/01.12.1997Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά & κτηνιατρικά φάρμακα ,ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων & άλλες διατάξεις.
 • ΚΥΑ 132428/29.09.09 (ΦΕΚ Β 2110/29.09.2009): Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το π.δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 2.
 • ΚΥΑ 4829/52048/03.05.12 (ΦΕΚ 1471/3.05.2012), για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαική Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι, ΙΑ και ΙΒ.
 • ΚΥΑ 4616/52519/04.05.16 (ΦΕΚ 1367Β/16.05.2016): Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

  • 6839/180210/16.07.2021 Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του αριθμού εφαρμογών για το έτος 2021 των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Bacillus thuringiensis (serotype H-14). (16.07.2021)
  • 2609/75744/31-03-2021 Κατ’ εξαίρεση χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (16.07.2021)
  • 6647/179927/06.07.2020 Κατ’ εξαίρεση χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (21.07.2020)
  • 6018/163828/23.06.2020 Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του αριθμού εφαρμογών για το έτος 2020 των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Bacillus thuringiensis (serotype H-14). (29.06.2020)
  • 6558/153112/05.07.2019 Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του αριθμού εφαρμογών για το έτος 2019 των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Bacillus thuringiensis (serotype H-14). (09.07.2019)
  • 1987/32861/23.04.2019 Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (02.05.2019)
  • 4295/89926/23.04.2019 Κατ’ εξαίρεση χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος Pesguard S102 10 SEC για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (24.04.2019)
  • 3378/65085/12.04.2019 Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής του βιοκτόνου DU-DIM 15 SC για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. (15.04.2019)
  • 9151/120156/13.09.2018 Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του αριθμού εφαρμογών για το έτος 2018 των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία Bacillus thurigiensis subsp israelensis για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. (13.09.2018)
  • 5132/69830/16.05.2018 Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. (16.05.2018)
  • 4409/60016/25.04.2018 Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (25.04.2018)
  • 4408/60014/25.04.2018 Κατ’ εξαίρεση χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος Pesguard S102 10 SEC για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (25.04.2018)
  • ΚΥΑ 3399/40241/08.04.2015 Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (09.04.2015)
  • ΚΥΑ 3398/40238/08.04.2015 Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (09.04.2015)
  • ΥΑ 3807/40176/26.03.2014. Κατ' εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (28.03.2014)
  • ΥΑ 5205/56118/09.05.2013. Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (10.05.2013)
  • ΥΑ 3861/42537/05.04.2013Kατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (08.04.2013)
  • ΥΑ 8798/88574/29.08.2012 Κατ΄ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών. (05.09.2012)
  • ΥΑ 3444/37683/04.05.2012 Kατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος των εγκεκριμένων σε ορυζώνες βιοκτόνων VECTOBAC 12 SC – MOZKILL 120 SC – DU-DIM 15 SC – OPRAH 15 SC για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (04.05.2012)

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

  • 5813/151125/08.06.2021: Συμπερίληψη του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από προπάνιο, βουτάνιο ή μείγμα αμφοτέρων με καύση ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19.
  • 2300/66741/08.03.2021: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας (ΤΠ-10) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012 (carbendazim).
  • 8794/236526/28.08.2020: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας (ΤΠ-19) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012 (Icaridin).
  • 12980/310859/02.12.2019: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνων δραστικών ουσίων (ΤΠ-19) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012 (ξίδι, Saccharomyces cerevisiae, αυγό σε σκόνη, μέλι, D-φρουκτόζη, τυρί, συμπυκνωμένος χυμός μήλου).
  • 14543/95703/03.05.2019: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Chlolecalciferol (ΤΠ-14) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 10299/135825/08.10.2018: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Cyphenothrin (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 10170/133848/04.10.2018:  Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Cypermerthrin (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 10168/133841/04.10.2018: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Acetamiprid (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 14246/138693/22.12.2017: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Imiprothrin (ΤΠ-18) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 12582/121748/16.11.2017: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Imiprothrin (ΤΠ-19) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.
  • 12581/121747/16.11.2017: Γνωστοποίηση έγκρισης βιοκτόνου δραστικής ουσίας Dichloafluanid (ΤΠ-21) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 528/2012.

3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

  • 8450/227574 /27-08-2021: Γνωστοποίηση μη έγκριση ορισμένων δραστικών ουσιών βιοκτόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012
  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1036 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουλίου 2020: σχετικά με τη μη έγκριση ορισμένων δραστικών ουσιών βιοκτόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • 13708/327396/17/12/2019:  Γνωστοποίηση μη έγκρισης της βιοκτόνου δραστικής ουσίας carbendazim (ΤΠ9) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012
  • 2018/1622: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη μη έγκριση ορισμένων δραστικών ουσιών βιοκτόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

  • 5599/158882/08-06-2022: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας dazomet (νταζομέτ) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων
  • 461/13451/18-01-2022: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας N,N-diethyl-meta-toluamide (N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμιδίου) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19
  • 10646/295127/22-10-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας creosote (κρεόζωτο) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 8441/227547/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας disodium tetraborate (τετραβορικού νατρίου) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 8443/227554/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας boric acid (βορικό οξύ) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 8444/227557/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων
  • 8445/227560/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας dinotefuran (δινοτεφουράνη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18  
  • 8446/227563/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας aluminium phosphide  (φωσφορούχο αργίλιο) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 και 18
  • 8447/227564/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας hexaflumuron (εξαφλουμουρόνη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
  • 8449/227569/27-08-2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας magnesium phosphide (φωσφορούχο μαγνήσιο) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
  • 25322/138896/27.05.2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας sulfuryl fluoride (σουλφουρυλοφθορίδιο) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 και 18
  • 2299/66677/08.03.2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας propiconazole (προπικοναζόλη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 2298/66672/08.03.2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας alphaclorasole (α-χλωραλόζης) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14
  • 2297/66664/08.03.2021: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας metofluthrin (μετοφλουθρίνης) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
  • 8796/236535/28.08.2020: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας creosote (κρεόζωτο) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 8795/236530/28.08.2020: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας acrolein (ακρολεϊνη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 12
  • 1003/25370/23.01.2020: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας propiconazole για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 13711/327414/17.12.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας tebuconazole για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 13710/327409/17.12.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας K-HDO για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων
  • 13709/327402/17.12.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας IPBC για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
  • 6882/161401/02.07.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
  • 6881/161400/02.07.2019: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας etofenprox (ετοφαινπρόξη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8

5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 4949/140305/25.05.2022 Διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης βιοκτόνων προϊόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥπΑΑΤ και για τα οποία η Ελλάδα είναι το Κράτος Μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση τους σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού(ΕΕ) Νο 528/2012 (27.01.2022)
  • Επιστολή 903/23160/23.01.2020  Κατάθεση αιτήσεων για έγκριση άδειας διάθεσης στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Άρθ. 89 του Καν. (ΕΕ) 528/2012. (23.01.2020)
  • Κανονισμός 2019/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (15.02.2019)
  • 4142/56893/19.04.2018 'Εγγραφo προς κατόχους βιοκτόνων προϊόντων με θέμα: Παραστατικά εισαγωγών. (19.04.2018)
  • 1332/20119/06.02.2018 Επιστολή προς κατόχους έγκρισης τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων με θέμα: Υποχρεώσεις των κατόχων έγκρισης βιοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν δραστικές ουσίες σε περιεκτικότητα ίση ή μεγαλύτερη του 0,003% σύμφωνα με το άρθορ 19 (4) του Κανονισμού των βιοκτόνων. (28.02.2018)
  • YA 2074/29857/26.02.2018 Τροποποίηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά των βιοκτόνων (τρωκτικοκτόνων) σκευασμάτων ως προς τον τελικό χρήστη. (28.02.2018)
  • 3277/36344/22.03.13. Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (22.03.2013)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 1. «Βιοκτόνα Προϊόντα - Για καταπολέμηση κουνουπιών - Νομικό Πλαίσιο ‘Έγκρισης Διάθεσης στην Αγορά - Κατ’ εξαίρεση (παρέκκλιση) εγκρίσεις» που παρουσιάσθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο "Δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών" (19.11.2019)
 2. Νομοθεσία Βιοκτόνων Προϊόντων που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Σ.Α.Ε. Φεβρουάριος 2019. (14.02.2019)
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις