Νομοθεσία για τα Οπωροκηπευτικά Βαθιάς Κατάψυξης

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
  • Π.Δ.76/02.04.1987(ΦΕΚ Α' 46/1987). Επιβολή ποιοτικού ελέγχου σε κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά που προορίζονται για εξαγωγή.
  • ΥΑ 4123451/01.12.1995 (ΦΕΚ Β' 1023/1995). Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατάψυξης.
  • ΥΑ 311990/09.05.1997(ΦΕΚ Β΄ 402/1997). Επέκταση ισχύος προγενέστερης απόφασης ΥΠ. Γεωργίας υπ.αρ.4123455/95, η οποία αναφέρεται σε οπωροκηπευτικά βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου σε όλα τα φυτικής προέλευσης προϊόντα όμοιας καταστάσεως και χρήσεως και μείωση θερμοκρασιακής ανοχής κατά την τοπική διανομή και μέσα στις προθήκες πώλησης στον τελικό καταναλωτή.
  • ΥΑ 330326/19.01.2000(ΦΕΚ Β΄98/2000).Τροποποιήσεις της 412345/1.12.95 αποφάσεως Υφ. Γεωργίας ΦΕΚ 1023Β΄/12.12.95 και ισχύς αυτών και στην 311990/9.5.97 απόφαση Υφ. Γεωργίας ΦΕΚ 402 Β΄/16.5.97 .
  • ΥΑ 400778/28.11.2000(ΦΕΚ Β' 1548/2000). Τροποποίηση διατάξεων των Υπ. Αποφάσεων 381185/1994 ΦΕΚ 645/26.8.94 και 412345/1995 ΦΕΚ 1023Β΄/12.12.1995 .
  • ΚΥΑ 287979/2.4.2008(ΦΕΚ Β΄639/2008). Τροποποίηση της υπ. 412345/1.12.95 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄1023 " Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατάψυξης") όπως ισχύει.
  • ΚΥΑ 320109/19.8.2008(ΦΕΚ Β' 1737/2008). Τροποποίηση της υπ. 412345/1.12.95 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄1023 " Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατάψυξης") όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Ν. 4235/2014(ΦΕΚ Α΄32/11.02.2014) "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"

Σχετικές Αναρτήσεις