Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

  • ΦΕΚ Β΄ 4023/01.09.2021: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1/1135/04-01-2021: κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10.01.2017, σ.1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L5/10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος» (Β΄5).

  • Παλαιότερη Νομοθεσία που αφορά το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα

Δ/νση  Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχετικές Αναρτήσεις