Φυτοϋγειονομικές Απαιτήσεις Τρίτων Χωρών

              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ένας εξαγωγέας που προγραμματίζει την εξαγωγή προς μία τρίτη χώρα μιας αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, επικοινωνεί έγκαιρα με την αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της εν λόγω χώρας (NPPO=National Plant Protection Organization) για να πληροφορείται τις επίσημες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC=International Plant Protection Convention) που είναι στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.ippc.int/

Τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της τρίτης χώρας όπως ισχύουν κατά την περίοδο της εξαγωγής, ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας τις γνωστοποιεί στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας μας. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μπορεί να επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου μιας τρίτης χώρας σε εξαιρετικές ή και σε άλλες περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΝΡΡΟ της χώρας μας είναι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Ν. 3495/2006(Α΄215) «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4039/2012(Α΄15).

Για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο και την έκδοση ή μη ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας (ΠΦ) ή ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής (ΠΦΕ) αρμόδιες αρχές είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ με τους ορισμένους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές ή σε ορισμένες περιπτώσεις τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

 

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις