Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Βασικός  Κανονισμός Καν.(ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L78/20.3.2013).

 

 

 

 

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής

Καν.(ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63/4.3.2014).

 • Καν. (ΕΕ) 2018/916 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους, τις κοινοποιήσεις και τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τις τροποποιήσεις του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.
 • Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής Καν.(ΕΕ) αριθ. 178/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63/4.3.2014).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

 Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 
 • 321815/29.08.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά  με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ΦΕΚ Β΄, 1773/4-09-2007).

 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  

Αίτηση Συμμετοχής για το Πρόγραμμα Στήριξης της Μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου 
 Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 
 • ΥΑ 56/74294/18.03.22 (Β’ 1415) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 455/231690/24.08.2020 (Β’ 3546) απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 229/2013 (ΕΕ L78/41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2014 (EE L63/53)».
 • ΥΑ 455/231690/24.08.2020 (Β΄3546) «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας», σε εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 (ΕΕ L78/41, 20.03.2013) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 181/2014 (EE L63/53, 04.03.2014). 
 • ΥΑ 140/106513/16.04.21 (Β’ 1560) «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο»

  ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 

ΚΥΑ  6266/146471/30.12.2016(ΦΕΚ 21/Β'/13.01.2017):  «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής»  (ΦΕΚ Β΄21/13.01.2017)

Τροποποιήσεις της ΚΥΑ  6266/146471/30.12.2016 

 • ΥΑ 303/80270/22.03.2021(ΦΕΚ 1211/Β’/29.032021): Τροποποίηση της υπ’αρ. 6266/146471/30.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής» -(Β’21/2017).
 • ΥΑ 270/99305/08.04.2020(ΦΕΚ 1269/Β’/09.04.2020): Τροποποίηση της 6266/146471/13-1-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 181/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, σ. 53) σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής» (ΦΕΚ 21/Β΄/2017).
 • ΥΑ 1098/155084/26.07.19(ΦΕΚ 2653/Β’/01.07.2019): Τροποποίηση της 6266/146471 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής» (Β΄ 21).
 • ΥΑ 641/68908/03.04.2019(ΦΕΚ 1298/Β'/14.04.2019): Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 6266/146471 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής.
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 

ΚΥΑ 328609/28.09.2009(ΦΕΚ 2117/Β'/30.09.2009): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου».

Τροποποιήσεις της ΚΥΑ  328609/28.09.2009 

 • ΥΑ 531/133237/20.05.2021(ΦΕΚ 2217/Β’/26.05.2021): «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’ 2117)».
 • ΥΑ 737/133498/2020 (ΦΕΚ 2030/Β΄/28.5.2020): «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 328609/28.09.2009 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β΄ 2117)».
 • KYA 1723/117200/18.09.2014(ΦΕΚ 2568/Β'/26.09.2014): «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 328609/28-9-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου». 
 • ΚΥΑ 187063/11.10.2011(ΦΕΚ 2325/Β’/17.10.2011): «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 (Β΄2117) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου». 

ΥΑ 242466/10.02.2010(ΦΕΚ 138/Β'/11.02.2010): «Λεπτομέρειες εφαρμογής τηςυπ’ αριθμ. 328609/ 28-09-2009 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής».

Τροποποιήσεις της ΥΑ 242466/10.02.2010

 • ΥΑ 7/3325/14.01.2015(ΦΕΚ 103/Β'/20.01.2015): «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/10-2-2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 328609/28-09-2009 κοινή υπουργική  απόφαση «συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής». 
 • ΥΑ 2136/14608529/29.12.2016(ΦΕΚ 4506/Β'/30.12.2016): «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύει.

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις