Προδικαστικό ερώτημα C-77/20, K. M. κατά The Director of Public Prosecutions

Κοινή αλιευτική πολιτική – Κανονισμός (ΕΚ) 1224/2009 – Σύστημα ελέγχου της τηρήσεως των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής – Χρήση επί αλιευτικού σκάφους εξοπλισμού που μπορεί να κατατάσσει αυτομάτως τους ιχθύες βάσει μεγέθους – Άρθρο 89 – Μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης – Άρθρο 90 – Ποινικές κυρώσεις – Αρχή της αναλογικότητας

Με το προδικαστικό ερώτημα C-77/20, το Court of Appeal (Ιρλανδία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή  του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009.   Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των διατάξεων του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) 850/1998 1 του Συμβουλίου και στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας η οποία έλαβε χώρα προς επιβολή των διατάξεων αυτών, συνάδει διάταξη της εθνικής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει ότι μετά την έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως κατόπιν ασκήσεως ποινικής διώξεως, πέραν του επιβληθέντος προστίμου, μπορεί να επιβληθεί και η κατάσχεση του συνόλου των αλιευμάτων και των αλιευτικών εργαλείων, με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 2 του Συμβουλίου, και ιδίως με τα άρθρα 89 και 90 του κανονισμού αυτού, καθώς και με την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 49, παράγραφος 3, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;.

Με απόφασή του της 11ης Φεβρουαρίου 2021 (EU:C:2021:112) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι «Tα άρθρα 89 και 90 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, … εξεταζόμενα υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι, υπό την επιφύλαξη των εξακριβώσεων στις οποίες οφείλει να προβεί το αιτούν δικαστήριο, δεν αντιτίθενται σε εθνική διάταξη η οποία προβλέπει, ως κύρωση για παράβαση του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) 850/98 όχι μόνον την επιβολή προστίμου αλλά και την υποχρεωτική κατάσχεση των αλιευμάτων και των απαγορευμένων ή μη τηρούντων τις διατάξεις αλιευτικών εργαλείων που ανευρίσκονται στο οικείο σκάφος».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση   https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237643&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191948


Σχετικές Αναρτήσεις