Προδικαστικό ερώτημα C-514/19, Union des industries de la protection des plantes κατά Premier ministre κ.λπ.

Περιβάλλον – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Έκτακτα μέτρα – Επίσημη πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 – Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών – Νεονικοτινοειδή – Προστασία των μελισσών – Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας

Με το προδικαστικό ερώτημα C-514/19 το Conseil d’État (Γαλλία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Επίσης, τέθηκαν ζητήματα ως προς την ερμηνεία των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2018/7833 , 2018/7844 και 2018/7855 , της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με τους όρους χρήσεως των δραστικών ουσιών thiamethoxam, clothianidin και imidacloprid από τις 19 Δεκεμβρίου 2018. Τέλος, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 69 του κανονισμού 1107/2009. 

Με απόφασή του της  8ης Οκτωβρίου 2020 (EU:C:2020:803), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι « 1)Το άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, και το άρθρο 71, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, έχουν την έννοια ότι η δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας γνωστοποίηση εθνικού μέτρου το οποίο απαγορεύει τη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών που εμπίπτουν στον κανονισμό πρέπει να θεωρείται επίσημη πληροφόρηση σχετικά με την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 71, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, όταν:

  • η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει σαφή έκθεση των στοιχείων που αποδεικνύουν, αφενός, ότι οι δραστικές αυτές ουσίες είναι πιθανό να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και, αφετέρου, ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά χωρίς την επείγουσα θέσπιση των μέτρων που λαμβάνει το οικείο κράτος μέλος, και όταν
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να ζητήσει από το κράτος μέλος να διευκρινίσει αν η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά επίσημη πληροφόρηση κατά το άρθρο 71, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού.

Επίσης, δέχθηκε ότι «Το άρθρο 71, παράγραφος 1, του κανονισμού 1107/2009 έχει την έννοια ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/783 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη), ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/784 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας clothianidin (κλοθειανιδίνη), και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/785 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας thiamethoxam (θειαμεθοξάνη), δεν μπορούν να εκληφθούν ως μέτρα τα οποία έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση της εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας γνωστοποίησης της 2ας Φεβρουαρίου 2017.» 

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρπ του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232150&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1819639


Σχετικές Αναρτήσεις