Προδικαστικό ερώτημα C-912/19, Agrimotion S.A. κατά ADAMA Deutschland GmbH

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Άρθρο 52, παράγραφος 1 – Άδεια παράλληλου εμπορίου – Ατομικός χαρακτήρας της άδειας αυτής

Με το προδικαστικό ερώτημα  C-912/19 το Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ιδίως την επίκληση άδεια παράλληλου εμπορίου η οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής σε τρίτη εταιρία.

Με  απόφασή του της 4ης Μαρτίου 2021 (EU:C:2021:173) το Δικαστήριο έκρινε ότι «Το άρθρο 52, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι μόνον ο κάτοχος άδειας παράλληλου εμπορίου μπορεί να διαθέσει φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά του κράτους μέλους το οποίο χορήγησε την άδεια αυτή»

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238467&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1832449


Σχετικές Αναρτήσεις