Προδικαστικό ερώτημα C-239/18, Saatgut-Treuhandverwaltung

Δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Παρέκκλιση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14 – Κανονισμός (ΕΚ) 1768/95 – Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2 – Αιτήσεις χορήγησης πληροφοριών – Πληροφορίες οι οποίες χορηγούνται από τους επίσημους φορείς – Αίτηση χορήγησης πληροφοριών σχετικά με αυτή καθ’ εαυτήν τη χρήση υλικού συγκεκριμένων φυτικών ειδών ή ποικιλιών – Περιεχόμενο της αίτησης

Με το προδικαστικό ερώτημα C-239/18, το Thüringer Oberlandesgericht (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 11, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1768/95 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα εάν κατά το άρθρο 11, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1768/95, υφίσταται δικαίωμα για πληροφόρηση έναντι επισήμων φορέων, αναφερόμενο αποκλειστικά στη χορήγηση πληροφοριών που αφορούν φυτικά είδη, χωρίς να ζητούνται με τη σχετική αίτηση και πληροφορίες για μια προστατευόμενη ποικιλία.

Με απόφασή του της 17ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2019:869) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 11, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1768/95 της Επιτροπής…, έχει την έννοια ότι δεν προβλέπει δυνατότητα του κατόχου κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας να ζητήσει από επίσημο φορέα πληροφορίες σχετικές με τη χρήση υλικού φυτικών ειδών, χωρίς η σχετική αίτηση να προσδιορίζει τη συγκεκριμένη φυτική ποικιλία για την οποία ζητούνται οι πληροφορίες αυτές».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219244&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5674151

 


Σχετικές Αναρτήσεις