Προδικαστικό ερώτημα C-592/18, Darie

Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και γʹ – Έννοια του βιοκτόνου – Έννοια της δραστικής ουσίας – Βακτηριακό προϊόν το οποίο περιέχει το είδος Bacillus ferment – Τρόπος δράσης ο οποίος δεν είναι μόνο φυσικός ή μηχανικός – Έμμεση δράση – Χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δρα το προϊόν

Με το προδικαστικό ερώτημα C-592/18, το College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν η έννοια του «βιοκτόνου», κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 528/2012, πρέπει να ερμηνευθεί ως καταλαμβάνουσα προϊόντα που περιέχουν ένα ή περισσότερα είδη βακτηρίων, ένζυμα ή άλλα συστατικά στοιχεία τα οποία, λόγω της ειδικής τους δράσης, δεν επιδρούν άμεσα στους επιβλαβείς οργανισμούς αλλά στη δημιουργία ή τη διατήρηση ζωτικού περιβάλλοντος κατάλληλου για τους οργανισμούς αυτούς. Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν ένα προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί στη σχετική επιφάνεια μόνον αφού προηγουμένως εξαλειφθούν οι επιβλαβείς οργανισμοί‑στόχοι που βρίσκονται στην επιφάνεια αυτή, ασκεί επιρροή επί του χαρακτηρισμού του επίμαχου προϊόντος ως «βιοκτόνου», κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. Τέλος το αιτούν δικαστήριο υπέβαλε ερώτημα σχετικά με το αν το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η δράση του προϊόντος ασκεί επιρροή επί του χαρακτηρισμού του ως «βιοκτόνου» κατά την έννοια της διάταξης αυτής.

Με απόφασή του της 19ης Δεκεμβρίου 2019 (EU:C:2019:1140) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Η έννοια του «βιοκτόνου» κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, πρέπει να ερμηνευθεί ως καταλαμβάνουσα προϊόντα που περιέχουν ένα ή περισσότερα είδη βακτηρίων, ένζυμα ή άλλα συστατικά στοιχεία τα οποία, λόγω της ειδικής τους δράσης, κατ’ αρχήν δεν επιδρούν άμεσα στους επιβλαβείς οργανισμούς-στόχους αλλά στη δημιουργία ή στη διατήρηση ζωτικού περιβάλλοντος κατάλληλου για τους οργανισμούς αυτούς, στο μέτρο που τα προϊόντα αυτά συνεπάγονται δράση πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αιτιώδους αλληλουχίας που έχει ως σκοπό να προκαλέσει ανασταλτικό αποτέλεσμα επί των εν λόγω οργανισμών. 

-Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 528/2012 έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι ένα προϊόν πρέπει να έρθει σε επαφή με τη σχετική επιφάνεια μόνον αφού προηγουμένως εξαλειφθούν οι επιβλαβείς οργανισμοί-στόχοι που βρίσκονται στην επιφάνεια αυτή δεν ασκεί επιρροή επί του χαρακτηρισμού του επίμαχου προϊόντος ως «βιοκτόνου» κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. 

-Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 528/2012 έχει την έννοια ότι το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δρα το προϊόν δεν ασκεί επιρροή επί του χαρακτηρισμού του προϊόντος αυτού ως «βιοκτόνου» κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221808&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6176748

 


Σχετικές Αναρτήσεις