Προδικαστικό ερώτημα C-128/19, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania κατά Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Κρατικές ενισχύσεις – Κλάδος γεωργίας – Θανάτωση ζώων που προσβλήθηκαν από μολυσματικές ασθένειες – Αποζημίωση των κτηνοτρόφων – Υποχρεώσεις κοινοποίησης και standstill – Άρθρο 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ – Έννοια της “υφιστάμενης ενίσχυσης” και της “νέας ενίσχυσης” – Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 – Απαλλαγές αναλόγως της κατηγορίας ενίσχυσης – Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 – Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – Κανονισμός (ΕΕ) 1408/2013

Με το προδικαστικό ερώτημα C-128/19, το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ –και νυν άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ- και ιδίως της ερμηνείας της έννοιας «κρατική ενίσχυση». Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της συμβατότητας κρατικής ενίσχυσης η οποία, ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής, νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, με τα άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις «κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας» οι οποίες περιέχονται στην ανακοίνωση 2000/C 28/02 της Επιτροπής η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1η Φεβρουαρίου 2000, ενόψει και της προγενέστερης απόφασης C(2002) 4786 της 6ης Δεκεμβρίου 2002, που έκρινε συμβατή με τα ανωτέρω άρθρα της ΣΛΕΕ αντίστοιχη ρύθμιση. 

Με απόφασή του της 20ής Μαΐου 2021 ( EU:C:2021:401 ) το ΔΕΕ έκρινε ότι «Το άρθρο 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι μέτρο που θεσπίστηκε από κράτος μέλος προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, για περίοδο πολλών ετών και μέχρι το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, αφενός, αποζημίωση υπέρ των κτηνοτρόφων που υποχρεώθηκαν να θανατώσουν ζώα που είχαν προσβληθεί από μολυσματικές ασθένειες και, αφετέρου, η αμοιβή των κτηνιάτρων, ελεύθερων επαγγελματιών, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των μέτρων εξυγίανσης, πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία προηγούμενου ελέγχου που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, όταν το μέτρο δεν καλύπτεται από εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 [ΣΛΕΕ] ή οι προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 [ΣΛΕΕ] στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα»

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241466&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7634623


Σχετικές Αναρτήσεις