Προδικαστικό ερώτημα C-251/21, Piltenes meži

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ – Άρθρο 30 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Πεδίο εφαρμογής – Αίτηση ενίσχυσης για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος το οποίο δεν ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, με σκοπό να συμβάλει στην προστασία ενός είδους άγριου πτηνού – Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 – Απαλλαγή κατά κατηγορία ορισμένων ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας – Εφαρμογή σε ενισχύσεις που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μη εφαρμογή σε προβληματικές επιχειρήσεις

Με το προδικαστικό ερώτημα C-251/21, το Augstākā tiesa (Senāts) (Λετονία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία αφενός, του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, αφετέρου, του κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 30, παράγραφος 6, του κανονισμού 1305/2013 οι ενισχύσεις για τους προστατευόμενους μικροβιότοπους που δημιουργούνται σε δασική περιοχή προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147. Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν υπόκειται η χορήγηση αποζημίωσης για τους προστατευόμενους μικροβιότοπους που δημιουργούνται προς επίτευξη των σκοπών της ως άνω οδηγίας στους περιορισμούς που προβλέπονται σχετικά με τις ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις στον κανονισμό 702/2014.

Με απόφασή του της 28ης Απριλίου 2022 (EU:C:2022:311) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, έχει την έννοια, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της παραγράφου του 6, ότι η ενίσχυση που ζητείται για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, …, έχει την έννοια ότι αποκλείεται να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά, δυνάμει του κανονισμού αυτού, ενίσχυση την οποία ζήτησε βάσει του κανονισμού 1305/2013, για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε εντός δάσους προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, μια προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 14, του κανονισμού 702/2014».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258498&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5318892


Σχετικές Αναρτήσεις