Προδικαστικό ερώτημα C-505/18, COPEBI

Κρατικές ενισχύσεις – Απόφαση 2009/402/ΕΚ – Προγράμματα περιόδου εμπορίας που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλική Δημοκρατία στον τομέα των οπωροκηπευτικών – Διαπίστωση περί μη συμβατού χαρακτήρα της ενισχύσεως – Εντολή ανακτήσεως – Πεδίο εφαρμογής της αποφάσεως – Γεωργικές οικονομικές επιτροπές

Με το προδικαστικό ερώτημα C-505/18, το Conseil d’État (Γαλλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία της αποφάσεως 2009/402/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα «προγράμματα περιόδου εμπορίας» που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλία στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής, με την οποία διαπιστώθηκε ότι οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στον τομέα των γαλλικών οπωροκηπευτικών είχαν σκοπό να διευκολύνουν τη διάθεση των γαλλικών προϊόντων χειραγωγώντας τις τιμές πώλησης ή τις ποσότητες που προσφέρονταν στις αγορές και συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης,  έχει την έννοια ότι καλύπτει τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από το Oniflhor [δημόσιος οργανισμός βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα ο οποίος υπόκειται στην εποπτεία του Γαλλικού Δημοσίου και στα καθήκοντα του οποίου συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας του τομέα των οπωροκηπευτικών] στην CEBI και χορηγήθηκαν στους παραγωγούς κερασιών της ποικιλίας bigarreau για βιομηχανική χρήση από τις ομάδες παραγωγών που είναι μέλη της επιτροπής αυτής, μολονότι, αφενός, η επιτροπή αυτή δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των οκτώ γεωργικών οικονομικών επιτροπών που μνημονεύονται στην απόφαση αυτή και, αφετέρου, οι εν λόγω ενισχύσεις, σε αντίθεση προς τον μηχανισμό χρηματοδότησης που περιγράφεται στην εν λόγω απόφαση, χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από επιχορηγήσεις του Oniflhor, και όχι συγχρόνως και από εθελοντικές εισφορές των παραγωγών.

Με απόφασή του της 13ης Ιουνίου 2019 (EU:C:2019:500) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Η απόφαση 2009/402/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τα «προγράμματα περιόδου εμπορίας» που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλία στον τομέα των οπωροκηπευτικών, έχει την έννοια ότι καλύπτει τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από το Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor) στην comité économique bigarreau industrie (CEBI), και χορηγήθηκαν στους παραγωγούς κερασιών της ποικιλίας bigarreau για βιομηχανική χρήση από τις ομάδες παραγωγών που είναι μέλη της επιτροπής αυτής, μολονότι, αφενός, η επιτροπή αυτή δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των οκτώ γεωργικών οικονομικών επιτροπών που μνημονεύονται στην ως άνω απόφαση και, αφετέρου, οι εν λόγω ενισχύσεις, σε αντίθεση προς τον μηχανισμό χρηματοδότησης που περιγράφεται στην εν λόγω απόφαση, χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από επιχορηγήσεις του Oniflhor και όχι, συγχρόνως, και από εθελοντικές εισφορές των παραγωγών».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214948&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6158422

 


Σχετικές Αναρτήσεις