Φυτοπροστασία

Συνάντηση στο Ι.Γ.Ε. με θέμα: «Δυνατότητες και προβλήματα κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας GPS-GIS στο πρόγραμμα δακοκτονίας» (Αθήνα 09-12-2015) 01-11-2016
9η Συνάντηση Δακοκτονίας (Χαλκιδική 01-03/06/2016) 01-08-2016
Αρμόδιες Αρχές για τον Έλεγχο των Υπολειμμάτων των Φυτ/κων Προϊόντων 19-05-2016
Αρμόδιες Αρχές 10-05-2016
Η σφήκα της Καστανιάς (Dryocosmuskuriphilus Yasumatsu) 01-04-2016
Επιθεώρηση Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα από την Ε.Ε. (FVO) 22-02-2016
Δ. Κατάλογος Παραγόντων Βιολογικής Καταπολέμησης που χρησιμοποιούνται στην περιοχή του EPPO (European Plant Protection Organization Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Φυτοϋγείας) 23-09-2015
Ε. Υποδείγματα Αιτήσεων - Παράβολα 23-09-2015
Εγκύκλιοι 02-07-2015
1. Παγκόσμιο Νομικό Πλαίσιο στη Φυτοϋγεία 17-11-2014
Συμφωνίες της χώρας μας με τρίτες χώρες 12-11-2014
Κατευθυντήριες Οδηγίες 12-11-2014
Υπουργικές Αποφάσεις σε εξουσιοδότηση Εθνικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας της ΕΕ. 12-11-2014
Εθνική Φυτουγειονομική Νομοθεσία (Δεν προκύπτει από την ενσωμάτωση νομοθεσίας της ΕΕ) 12-11-2014
Νομικό Πλαίσιο που προκύπτει από νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12-11-2014
Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης 03-11-2014
Η. Γενικά - Αρχείο 13-10-2014
Εναρμόνιση της ταξινόμησης και σήμανσης των σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων 02-09-2014
Οδηγίες για την Ετικέτα και Συσκευασία των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 03-07-2013
Απόβλητα Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 02-07-2013