4η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 946/15.05.2023 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  

Σχετικές Αναρτήσεις