Δηλώσεις Ρυζιού, Σιτηρών και Ελαιούχων Σπόρων

Δηλώσεις Μηνιαίων Αποθεμάτων Ρυζιού, Σιτηρών και Ελαιούχων Σπόρων

foto aitisiprogrammatos 090323

 

Μέχρι τις 20 κάθε μήνα καταχωρούνται-δηλώνονται τα αποθέματα Ρυζιού, Σιτηρών & Ελαιούχων Σπόρων του προηγούμενου μήνα, από τις επιχειρήσεις.
 . Η πρόσβαση των επιχειρήσεων γίνεται μέσω Taxisnet.

ΣΥΝΔΕΣΗ 2

 Οι δημόσιοι φορείς παρακολουθούν τα αποθέματα που καταχωρούνται.
                   . Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος, η πρόσβαση γίνεται μέσω Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.


Θεσμικό /Κανονιστικό πλαίσιο

  1. Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής.
  2. Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2022/791 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2022, (τροποποίηση του ανωτέρω), όσον αφορά τη γνωστοποίηση των επιπέδων αποθεμάτων σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και ρυζιού.
  3. Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2022/1998 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.
  4. Άρθρο 6 της Υ.Α. 953/275364/7.9.2023(ΦΕΚ 5538/Β’/20.9.2023), με θέμα { Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος- Φυτική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.}.

 

Σχετικές Αναρτήσεις