ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

 • Για τις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1
  • Η με αριθμ. πρωτ. 500/24791/15.02.2018 ‘’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’ (ΑΔΑ:7Ι874653ΠΓ-Ξ70)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1479/70044/16.05.2018 ‘’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’ (ΑΔΑ: ΩΝΣ∆4653ΠΓ-6Κ2).
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1156/77424/11.04.2019 ‘Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. Πρωτ. 500/24791/15-02-2018 Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’(ΑΔΑ:Ψ9ΨΡ4653ΠΓ-8ΑΓ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1502/108041/15.05.2019 ’’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’(ΑΔΑ:67ΔΨ4653ΠΓ-ΞΘΝ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1136/128616/17.05.2021 ’’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’(ΑΔΑ:Ψ6ΕΦ4653ΠΓ-1ΘΡ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1236/142506/31.05.2021 ’’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’(ΑΔΑ:6ΧΧ94653ΠΓ-3ΜΗ)
 • Για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3385/149227/31.10.2018 ‘’Εγκύκλιος για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης – Αίτημα Τροποποίησης Πράξης’’
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1135/128611/17.05.2021 ’’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’(ΑΔΑ:6ΧΘ64653ΠΓ-ΡΓΒ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1237/142517/31.05.2021 ’’Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’(ΑΔΑ:63ΤΚ4653ΠΓ-ΓΞΚ)

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις