υποέργο «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών»

Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών


H Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 628/04-11-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο  «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164840) της Δράσης Προτάσεις Δράσεων στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας ID 16584 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 34.440.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

α) Ποσό 17.220.000 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Φορείς για τους οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης έως 50% (περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4).

β) Ποσό 17.220.000 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν α) από Φορείς δημοσίου δικαίου (περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4), β) από Φορείς για τους οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης 85% (περίπτωση 3, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4) και γ) από Φορείς για τους οποίους ισχύουν τα ποσοστά έντασης ενίσχυσης του πίνακα 2 (περίπτωση 4, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μκαι
η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για
 20 Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μμnew-icon.jpg

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

  1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
  2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

  • Περιήγηση στην Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων δράσεων ΤΑΑ ΥΠΑΑΤ (….)  

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ  συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν  να  αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις    και   με  ΘΕΜΑ: “ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16584_sub- Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών ΟΠΣ ΤΑ 5164840”

 Aριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ο  2102124397 (Νταμπώση Ευγενία)

Υποδείγματα

 1. Πίνακας  Ανάλυσης Επενδυτικών Δαπανών Ενίσχυσης Υδατοκαλλιεργειών (22.11.22)

Σχετικά αρχεία*η Πρόσκληση τέθηκε σε διαβούλευση από 25 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 09:00 π.μ.
το κείμενο της διαβούλευσης βρίσκεται στον παρακάτω συνδεσμο.
(http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/119-ypoergo6_250822
)


 

 

Σχετικές Αναρτήσεις