Προδικαστικό ερώτημα C-462/17, Tänzer & Trasper

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 – Αλκοολούχα ποτά – Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων – Παράρτημα II, σημείο 41 – Λικέρ με βάση αυγά – Ορισμός – Εξαντλητική απαρίθμηση των επιτρεπόμενων συστατικών

Με το προδικαστικό ερώτημα C-462/17, το Landgericht Hamburg (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν το προαναφερθέν παράρτημα του ως άνω κανονισμού έχει την έννοια ότι, για να μπορεί να φέρει την ονομασία «Λικέρ με βάση αυγά», ένα οινοπνευματώδες ποτό δεν μπορεί να περιέχει άλλα συστατικά πέραν εκείνων που απαριθμούνται στη διάταξη αυτή.

Με απόφασή του της 25ης Οκτωβρίου 2018 (EU:C:2018:866) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το παράρτημα II, σημείο 41, του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 …, έχει την έννοια ότι, για να φέρει την ονομασία πωλήσεως «λικέρ με βάση αυγά», ένα αλκοολούχο ποτό δεν μπορεί να περιέχει άλλα συστατικά πέραν εκείνων που μνημονεύονται στη διάταξη αυτή».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207006&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8282365


Σχετικές Αναρτήσεις