Αμπελοοινικά Προϊόντα

Προδικαστικό ερώτημα C‑59/17, SCI Château du Grand Bois

Γεωργία – Αμπελοοινική αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 555/2008 – Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων – Απροειδοποίητοι επιτόπιοι έλεγχοι – Αρμοδιότητες των ελεγκτών υπαλλήλων – Δυνατότητα των ελεγκτών να εισέρχονται σε γεωργική εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση του φορέα της εκμεταλλεύσεως

Προδικαστικό ερώτημα C-44/17, Scotch Whisky Association

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών – Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 – Άρθρο 16, στοιχεία αʹ έως γʹ – Παράρτημα III – Καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη “Scotch Whisky” – Ουίσκι παραγόμενο στη Γερμανία και διατιθέμενο στο εμπόριο με την ονομασία “Glen Buchenbach”

Προδικαστικό ερώτημα C-462/17, Tänzer & Trasper

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 – Αλκοολούχα ποτά – Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων – Παράρτημα II, σημείο 41 – Λικέρ με βάση αυγά – Ορισμός – Εξαντλητική απαρίθμηση των επιτρεπόμενων συστατικών

Προδικαστικό ερώτημα C-629/17, J. Portugal Ramos Vinhos

Διανοητική ιδιοκτησία – Δίκαιο των σημάτων – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ – Λόγοι ακυρότητας – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο αποκλειστικώς από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν προς δήλωση των χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας – Άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας – Εγκατάσταση παρασκευής του προϊόντος – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο από σημείο δηλωτικό αμπελοοινικών προϊόντων και από γεωγραφική ονομασία, η οποία αποτελεί λεκτικό στοιχείο της εταιρικής επωνυμίας του δικαιούχου του σήματος

Προδικαστικό ερώτημα  C-86/20, Vinařství U Kapličky s.r.o. κατά Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων – Οίνος – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Κανόνες εμπορίας – Άρθρο 80 – Οινολογικές πρακτικές – Απαγόρευση εμπορίας – Άρθρο 90 – Εισαγωγές οίνου – Κανονισμός (ΕΚ) 555/2008 – Άρθρο 43 – Έγγραφο V I 1 – Βεβαίωση ότι οι παρτίδες οίνου έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες ή εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές – Αποδεικτική αξία – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 89, παράγραφος 4 – Κυρώσεις – Διάθεση στην αγορά οίνου προελεύσεως τρίτης χώρας – Οίνος που έχει παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές – Απαλλαγή από την ευθύνη – Βάρος αποδείξεως