Προδικαστικό ερώτημα C-663/18,  B S και C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του λιναριού και της κάνναβης – Παρεκκλίσεις – Προστασία της δημόσιας υγείας – Εθνική νομοθεσία που περιορίζει τη βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση της κάνναβης μόνο στις ίνες και τους σπόρους – Κανναβιδιόλη (CBD)

 

Με το προδικαστικό ερώτημα C-663/18, το Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence (Γαλλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 34 και 36 ΣΛΕΕ, του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα εάν οι κανονισμοί 1307/2013 και 1308/2013 καθώς και τα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ αντιτίθενται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση στο μέτρο που η εν λόγω ρύθμιση απαγορεύει την εμπορία της CBD όταν αυτή εκχυλίζεται από το σύνολο του φυτού cannabis sativa και όχι μόνον από τις ίνες και τους σπόρους του.

Με απόφασή του της 19ης Νοεμβρίου 2020 (EU:C:2020:938) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Τα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία απαγορεύει την εμπορία της νομίμως παραγόμενης σε άλλο κράτος μέλος κανναβιδιόλης (CBD), όταν αυτή εκχυλίζεται από το σύνολο του φυτού cannabis sativa και όχι μόνον από τις ίνες και τους σπόρους του, εκτός αν η εν λόγω ρύθμιση είναι ικανή να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπού της προστασίας της δημόσιας υγείας και δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο. Ο κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, και ο κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, δεν εφαρμόζονται επί μιας τέτοιας ρύθμισης».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=652

 


Σχετικές Αναρτήσεις