Προδικαστικό ερώτημα C-151/17, Swedish Match

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Άρθρο 1, στοιχείο γʹ και άρθρο 17 – Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού που λαμβάνονται από το στόμα – Κύρος

Με το προδικαστικό ερώτημα C-151/17, το High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ηνωμένο Βασίλειο) έθεσε ζητήματα σχετικά με το κύρος του άρθρου 1, στοιχείο γʹ και του άρθρου 17 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων υπό το πρίσμα των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, της υποχρέωσης αιτιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 296, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, των άρθρων 34 και 35 ΣΛΕΕ, καθώς και των άρθρων 1, 7 και 35 του Χάρτη.

Με απόφασή του της 22ας Νοεμβρίου 2018 (EU:C:2018:938) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «[Δ]εν προέκυψε κανένα στοιχείο ικανό να θίξει το κύρος του άρθρου 1, στοιχείο γʹ, και του άρθρου 17 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, [καθώς] το άρθρο 1, στοιχείο γʹ, και το άρθρο 17 της οδηγίας 2014/40 

-δεν αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, 

-δεν συνεπάγονται περιορισμούς δυσανάλογους σε σχέση με τον διττό σκοπό που επιδιώκει η οδηγία 2014/40, συνιστάμενο στη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και, …επομένως, δεν αντιβαίνουν στην αρχή της αναλογικότητας

-δεν προκύπτει ότι οι σκοποί της οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, δεν αντιβαίνουν στην αρχή της επικουρικότητας. 

- δεν αντιβαίνουν στην υποχρέωση αιτιολόγησης την οποία προβλέπει το άρθρο 296, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ ούτε στα άρθρα 34 και 35 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 1, 7 και 35 του Χάρτη».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207969&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8277630

 


Σχετικές Αναρτήσεις