Προδικαστικά ερωτήματα C-221/20 και C-223/20, A Oy και B Oy

Φορολογία – Οδηγία 92/83/ΕΟΚ – Ειδικοί φόροι κατανάλωσης – Μπίρα – Άρθρο 4, παράγραφος 2 – Δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στην μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία – Δυνατότητα δύο ή περισσότερα μικρά ζυθοποιεία να θεωρηθούν ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο – Υποχρέωση μεταφοράς στην εθνική έννομη τάξη

Με τα συνεκδικασθέντα προδικαστικά ερωτήματα C-221/20 και C-223/20 το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 4 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 4 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ έχει την έννοια ότι κράτος μέλος το οποίο δυνάμει της διατάξεως αυτής εφαρμόζει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στην μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία υποχρεούται να εφαρμόζει επίσης τη διάταξη σχετικά με την από κοινού φορολόγηση των μικρών ζυθοποιείων που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας ή η εφαρμογή της τελευταίας αυτής διατάξεως επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εν λόγω κράτους μέλους καθώς και αν το εν λόγω άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ παράγει άμεσο αποτέλεσμα;

Με απόφασή του της 28ης Οκτωβρίου 2021 (EU:C:2021:890) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, έχει την έννοια ότι κράτος μέλος το οποίο θέτει σε εφαρμογή τη δυνατότητα, την οποία προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, να εφαρμόζει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στην μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία δεν υποχρεούται να θεωρεί δύο ή περισσότερα μικρά ζυθοποιεία τα οποία συνεργάζονται και των οποίων η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248289&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321791


Σχετικές Αναρτήσεις