Προδικαστικό ερώτημα C-423/18, Südzucker

Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Κανονισμός (ΕΚ) 967/2006 – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Ζάχαρη – Εισφορά επί του πλεονάσματος – Προθεσμία ανακοινώσεως της συνολικής καταβλητέας εισφοράς – Μέγιστη προθεσμία εκ των υστέρων διόρθωσης – Αρχές της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Με το προδικαστικό ερώτημα C-423/18, το Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 967/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή εκτός ποσόστωσης στον τομέα της ζάχαρης. Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα εάν το άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 967/2006 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κράτους μέλους ανακοινώνει στον ενδιαφερόμενο παρασκευαστή ζάχαρης την εισφορά επί του πλεονάσματος ζάχαρης εντός της προβλεπόμενης στη διάταξη αυτή προθεσμίας, η προθεσμία αυτή ισχύει επίσης για τη διόρθωση μιας τέτοιας ανακοινώσεως κατόπιν ελέγχου διενεργηθέντος βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού 952/2006. Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί για την περίπτωση που τα κράτη μέλη μπορούν να απευθύνουν στους παρασκευαστές ζάχαρης διορθωτική ανακοίνωση εισφοράς επί του πλεονάσματος παραγωγής ζάχαρης μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 3, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 967/2006, αν η προθεσμία για την ανακοίνωση της διόρθωσης αυτής πρέπει να λήγει την 1η Μαΐου του έτους που έπεται της καταρτίσεως της εκθέσεως ελέγχου ή αν πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες του εσωτερικού δικαίου.

Με απόφασή του της 17ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2019:872) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 967/2006 …, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κράτους μέλους ανακοινώνει στον ενδιαφερόμενο παρασκευαστή ζάχαρης εισφορά επί του πλεονάσματος ζάχαρης εντός της προβλεπόμενης στη διάταξη αυτή προθεσμίας, η προθεσμία αυτή ισχύει επίσης, καταρχήν, και για τη διόρθωση μιας τέτοιας ανακοινώσεως κατόπιν ελέγχου διενεργηθέντος βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) 952/2006 της Επιτροπής, …, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 318/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς και του καθεστώτος ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 707/2008 της Επιτροπής, ... Υπέρβαση της προθεσμίας αυτής μπορεί πάντως να γίνει δεκτή οσάκις η αρμόδια εθνική αρχή, πλην περιπτώσεως αμελείας εκ μέρους της, αγνοούσε τις λεπτομέρειες της παραγωγής ζάχαρης της οικείας επιχειρήσεως, η δε άγνοια αυτή μπορεί ευλόγως να καταλογιστεί στην εν λόγω επιχείρηση, δεδομένου ότι αυτή δεν ενήργησε καλόπιστα και δεν τήρησε όλες τις σχετικές διατάξεις. Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να κρίνει αν συντρέχει τέτοια περίπτωση στην υπόθεση της κύριας δίκης, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υποθέσεως. 

-Ελλείψει διατάξεων του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να απευθύνουν στους παρασκευαστές ζάχαρης διορθωτική ανακοίνωση εισφοράς επί του πλεονάσματος παραγωγής ζάχαρης, μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 3, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 967/2006, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και υπό το πρίσμα όλων των περιστάσεων της υποθέσεως της κύριας δίκης, αν η προθεσμία αυτή συνάδει προς τις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας καθώς και προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219246&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6144960

 


Σχετικές Αναρτήσεις