Προδικαστικό ερώτημα C-348/18, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele

Συμπληρωματική εισφορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων – Κανονισμός (ΕΟΚ) 3950/92 – Άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο – Καθορισμός της συμμετοχής των παραγωγών στην καταβολή της οφειλόμενης συμπληρωματικής εισφοράς – Ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων αναφοράς – Εθνικό μέτρο περί ανακατανομής των μη χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων προτεραιότητας

Με το προδικαστικό ερώτημα C-348/18, το Consiglio di Stato (Ιταλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) 3950/92 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 3950/92 έχει την έννοια ότι, όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ανακατανείμει τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες αναφοράς, η εν λόγω ανακατανομή πρέπει να γίνει, μεταξύ των παραγωγών που υπερέβησαν τις ποσότητες αναφοράς τους, κατ’ αναλογία προς τις ποσότητες αναφοράς που έχει στη διάθεσή του κάθε παραγωγός, ή αν μπορεί να γίνει σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια προτεραιότητας που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος.

Με απόφασή του της 27ης Ιουνίου 2019 (EU:C:2019:545) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :  «Το άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΟΚ) 3950/92 του Συμβουλίου, …, έχει την έννοια ότι, όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει την ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων αναφοράς, η εν λόγω ανακατανομή πρέπει να γίνεται μεταξύ των παραγωγών που έχουν υπερβεί τις ποσότητες αναφοράς τους, κατ’ αναλογίαν προς τις ποσότητες αναφοράς που διαθέτει κάθε παραγωγός».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215546&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5714521

 


Σχετικές Αναρτήσεις