Προδικαστικά ερωτήματα C-573/18 και C-574/18, C GmbH & Co. KG και C-eG κατά Finanzamt Z

Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ – Άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Βάση επιβολής του φόρου – Επιδότηση άμεσα συνδεόμενη με την τιμή – Κανονισμός (ΕΚ) 2200/96 – Άρθρο 11, παράγραφος 1, και άρθρο 15 – Οργάνωση παραγωγών γεωργικών προϊόντων που έχει συστήσει επιχειρησιακό ταμείο – Παραδόσεις πραγματοποιούμενες από την οργάνωση παραγωγών στα μέλη της έναντι πληρωμών που δεν καλύπτουν το σύνολο της τιμής αγοράς – Συμπληρωματική χρηματοδότηση καταβαλλόμενη από το επιχειρησιακό ταμείο

Με τα συνεκδικασθέντα προδικαστικά ερωτήματα C-573/18 και C-574/18, το Bundesfinanzhof (Γερμανία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας του άρθρου 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, καθώς και των άρθρων 20 και 27 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα του προσδιορισμού της φορολογητέας βάσης, υπό το πρίσμα του γενικού κανόνα που θέτει το άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας, καθώς στις δηλώσεις ΦΠΑ για τις επίμαχες οικονομικές χρήσεις, οι οργανώσεις παραγωγών των κυρίων δικών δεν θεώρησαν ότι τα ποσά τα οποία ελάμβανε καθεμία από αυτές ως επιδότηση από τα επιχειρησιακά ταμεία αποτελούσαν αντιπαροχή για τις παραδόσεις αγαθών στους παραγωγούς.

Με απόφασή του της 9ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2019:847) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :  «Το άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, …., έχει την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές των κυρίων δικών, υπό τις οποίες μια «οργάνωση παραγωγών», κατά την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) 2200/96 του Συμβουλίου, …, αγοράζει προηγουμένως αγαθά από προμηθευτές, παραδίδει τα εν λόγω αγαθά στα μέλη της και λαμβάνει από αυτά πληρωμή η οποία δεν καλύπτει την τιμή αγοράς, το ποσό το οποίο καταβάλλει επιχειρησιακό ταμείο, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού αυτού, στην εν λόγω οργάνωση παραγωγών για την παράδοση των οικείων αγαθών στους παραγωγούς εντάσσεται στην αντιπαροχή για την παράδοση αυτή και πρέπει να θεωρείται ως επιδότηση άμεσα συνδεόμενη με την τιμή της ως άνω πράξεως, καταβαλλόμενη από τρίτο πρόσωπο».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218889&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8144149 


Σχετικές Αναρτήσεις