Προδικαστικό ερώτημα C-490/18, Agrárminiszter

Κοινή γεωργική πολιτική – Τομέας της μελισσοκομίας – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1366 – Αίτηση για τη χορήγηση ενισχύσεως – Προϋποθέσεις – Ελάχιστος αριθμός αποικιών μελισσών – Καθορισμός με αναδρομικό αποτέλεσμα – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Με το προδικαστικό ερώτημα C-490/18, το Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας.  Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα εάν αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 55, παράγραφος 1, του κανονισμού 1308/2013, καταρτίζει το πρόγραμμα στον τομέα της μελισσοκομίας για μια νέα τριετή περίοδο, όταν η ρύθμιση αυτή, αφενός, καθορίζει διαφορετικές προϋποθέσεις χορηγήσεως της ενισχύσεως στον εν λόγω τομέα από τις προβλεφθείσες στα προηγούμενα προγράμματα και, αφετέρου, παρέχει στους μελισσοκόμους τη δυνατότητα να λαμβάνουν την ενίσχυση από ημερομηνία προγενέστερη της ενάρξεως ισχύος της ως άνω ρυθμίσεως, εφόσον πληρούν τις νέες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται σε αυτήν.

Με απόφασή του της 16ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2019:863) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Υπό την επιφύλαξη των εξακριβώσεων στις οποίες οφείλει να προβεί το αιτούν δικαστήριο, δεν αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 55, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…, καταρτίζει το πρόγραμμα στον τομέα της μελισσοκομίας για μια νέα τριετή περίοδο, όταν η ρύθμιση αυτή, αφενός, καθορίζει διαφορετικές προϋποθέσεις χορηγήσεως της ενισχύσεως στον εν λόγω τομέα από τις προβλεφθείσες στα προηγούμενα προγράμματα και, αφετέρου, παρέχει στους μελισσοκόμους τη δυνατότητα να λαμβάνουν την ενίσχυση από ημερομηνία προγενέστερη της ενάρξεως ισχύος της ως άνω ρυθμίσεως, εφόσον πληρούν τις νέες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται σε αυτήν».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219205&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6160926


Σχετικές Αναρτήσεις