Προδικαστικό ερώτημα C-736/19, ZS “Plaukti” κατά Lauku atbalsta dienests

Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 – Κανονισμός (ΕΕ) 65/2011 – Άρθρο 16, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρα 4 και 6 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Ενίσχυση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στους λειμώνες – Μη τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών των ενισχύσεων – Πρόωρη κοπή της χορτονομής – Μείωση των ενισχύσεων και αποκλεισμός από τις ενισχύσεις – Υποχρεωτικά πρότυπα – Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης – Στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση – Δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά πρότυπα, τις στοιχειώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία

Με προδικαστικό του ερώτημα το Augstākā tiesa (Senāts) (Λεττονία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας κι εφαρμογής του  Κανονισμού (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 , παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, του κανονισμού, την δυνατότητα σωρευτικής επιβολής των κυρώσεων των άρθρων  16, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο και 18, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του ανωτέρω κανονισμού 65/2011 για μία μόνο παράβαση, καθώς και την συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, και του άρθρου 39, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221365&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1062100 - 1

Με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της  15ης Απριλίου 2021 (EU:C:2021:282), το Δικαστήριο έκρινε ότι « Το άρθρο 16, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, έχει την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών τη χορήγηση ενίσχυσης δεν έχει μεν τηρήσει τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις σχετικά με τους όρους κοπής της χορτονομής, πλην όμως δεν έχει διαπιστωθεί καμία τροποποίηση της οικείας καλλιεργητικής ομάδας. »

Επίσης, αποφάνθηκε ότι «Τα άρθρα 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 39, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση κατά την οποία μία και μόνη απαίτηση μπορεί να συνιστά ταυτοχρόνως στοιχειώδη απαίτηση για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και απαίτηση υπερβαίνουσα τις στοιχειώδεις αυτές απαιτήσεις, ήτοι προϋπόθεση για τη χορήγηση γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239887&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1062100


Σχετικές Αναρτήσεις