Προδικαστικά ερωτήματα C-294/19 και C-304/19, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea κατά SC Piscicola Tulcea SA και Ira Invest SRL κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Επιλέξιμο εκτάριο – Εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας – Προοριζόμενη χρήση κατά το κτηματολόγιο – Πραγματική χρήση για γεωργικούς σκοπούς – Χρήση σύμφωνη με τις εγγραφές στο μητρώο ακινήτων

Με τα συνεκδικασθέντα προδικαστικά ερωτήματα C-294/19 και C-304/19 το Curtea de Apel Constanţa (Ρουμανία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας κι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα για την ερμηνεία των άρθρων 2 και 34 , παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, καθώς και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 σε περίπτωση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας που χρησιμοποιούνται ως αρόσιμες γαίες. 

Με την απόφασή του της 29ης Απριλίου 2021 (EU:C:2021:340), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι: «Το άρθρο 2, στοιχείο ηʹ, και το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, και το άρθρο 32, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, έχουν την έννοια ότι οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί, κατά το εθνικό δίκαιο, ως προοριζόμενες για δραστηριότητα ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς, αποτελούν γεωργικές εκτάσεις.» 

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240551&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3119252


Σχετικές Αναρτήσεις