Προδικαστικό ερώτημα C-361/19, De Ruiter vof κατά Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώς στηρίξεως των γεωργών – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 97, παράγραφος 1, και άρθρο 99, παράγραφος 1 – Άμεσες ενισχύσεις – Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περίπτωση μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως – Προσδιορισμός του έτους που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού μειώσεως – Αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 – Άρθρο 73, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ

Με προδικαστικό του ερώτημα το College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία κι εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής καθώς και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα της ερμηνείας του  άρθρου 99, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και του άρθρου 73, παράγραφος 4, στοιχείο α΄, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 809/2014  ως προς τον κρίσιμο χρόνο για τον υπολογισμό του ποσοστού μειώσεως των άμεσων ενισχύσεων. 

Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Ιανουαρίου 2021 (EU:C:2021:71), το Δικαστήριο έκρινε ότι «Το άρθρο 97, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 99, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, καθώς και το άρθρο 73, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, έχουν την έννοια ότι οι μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων λόγω μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως πρέπει να υπολογίζονται βάσει των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η μη συμμόρφωση

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237045&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089006


Σχετικές Αναρτήσεις