Προδικαστικό ερώτημα C-640/19, Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe κ.λπ. κατά Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) και Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 – Ποσοστώσεις γάλακτος – Εισφορές επί των πλεονασμάτων – Γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) τα οποία προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες – Εξαίρεση – Άρθρο 32, στοιχείο αʹ, άρθρο 39, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, άρθρο 40, παράγραφος 2, και άρθρο 41, στοιχείο βʹ, ΣΛΕΕ – Αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων – Κύρος

Με προδικαστικό του ερώτημα το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας κι εφαρμογής των άρθρων 1,2 και 3 του κανονισμού 856/1984του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1984, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων , των άρθρων 1 και 2, παράγραφος 1  του κανονισμού 3950/1992 του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του άρθρου 1, παράγραφος 1 και του άρθρου 5 του κανονισμού 1788/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των άρθρων 55, 64 και 65 του κανονισμού 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καθώς και των σχετικών παραρτημάτων, καθόσον αφορούν την προστασία της ισορροπίας ζήτησης και προσφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με το εάν υφίσταται εξαίρεση από τον υπολογισμό των «ποσοστώσεων γάλακτος» ως προς την παραγωγή που προορίζεται για εξαγωγή σε χώρες εκτός της ΕΕ τυριών ΠΟΠ. Παράλληλα, τέθηκε ερώτημα ως προς την συμβατότητα των ανωτέρω διατάξεων με  τους σκοπούς προστασίας του κανονισμού 2081/1992, ο οποίος προστατεύει την παραγωγή ΠΟΠ και τα άρθρα 32 (πρώην 27), 39 (πρώην 33), 40 (πρώην 34), 41 (πρώην 35) ΣΛΕΕ και στις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και της ελευθερίας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό τις εξαγωγές εκτός ΕΕ. 

Με απόφαση της 4ης Φεβρουαρίου 2021 (EU:C:2021:97) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι «Τα άρθρα 55, 65 και 78 του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 248/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν εξαιρούν από τον υπολογισμό των εθνικών ποσοστώσεων για την παραγωγή γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των εισφορών επί των πλεονασμάτων, τις ποσότητες γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τυριών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης τα οποία προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες.»

Επίσης,  δέχθηκε ότι « Από την εξέταση του τρίτου προδικαστικού ερωτήματος δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά να κλονίσουν το κύρος των άρθρων 55, 65 και 78 του κανονισμού 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 248/2008

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239460&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1081681


Σχετικές Αναρτήσεις