Προδικαστικό ερώτημα C-365/19, FD κατά Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Κοινή γεωργική πολιτική – Άμεσες ενισχύσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Άρθρο 24 – Γεωργός νεαρής ηλικίας που έτυχε της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης – Άρθρο 30, παράγραφος 6 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 639/2014 – Άρθρο 28, παράγραφος 2 – Πρόσθετη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Με προδικαστικό του ερώτημα το Verwaltungsgericht Schwerin (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας των άρθρων 30, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 και 28, παράγραφος 2, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 και ιδίως ως προς την θεμελίωση δικαιώματος πρόσθετης ενίσχυσης για γεωργό νεαρής ηλικίας, στον οποίο είχαν ήδη χορηγηθεί δωρεάν δικαιώματα ενίσχυσης.

Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Μαρτίου  2021 (EU:C:2021:189) κρίθηκε ότι «Το άρθρο 30, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕE) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 28, παράγραφος 2, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕE) 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού, έχει την έννοια ότι ο γεωργός νεαρής ηλικίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 30, παράγραφος 11, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 1307/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 50, παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, ο οποίος έχει ήδη τύχει, βάσει του άρθρου 24 του εν λόγω κανονισμού, της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης μέχρι του ποσού των επιλέξιμων εκταρίων που δήλωσε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του έχει δικαίωμα να τύχει, στη συνέχεια, πρόσθετης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ίσης με τον πρόσθετο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων τα οποία κατέχει πλέον και για τα οποία δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα ενίσχυσης. Το δικαίωμα αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών πόρων στα εθνικά ή περιφερειακά αποθέματα. Αν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι, η χορήγηση πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών που είναι επιλέξιμοι για χορήγηση δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφος 6, του κανονισμού 1307/2013 και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.» 

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241030&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3119252


Σχετικές Αναρτήσεις