Προδικαστικό ερώτημα C-225/20, Euro Delta Danube Srl κατά Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 640/2014 – Καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης – Ενιαία στρεμματική ενίσχυση – Κριτήρια επιλεξιμότητας – Σύμβαση παραχώρησης γεωργικής εκτάσεως – Αλλαγή χρήσης της εν λόγω εκτάσεως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του παραχωρούντος – Χρήση για γεωργικούς σκοπούς εκτάσεων που προορίζονται για ιχθυοκαλλιέργεια – Διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας εκτάσεως και της προσδιορισθείσας εκτάσεως – Δήλωση εκτάσεως μεγαλύτερης από την πραγματική – Διοικητικές κυρώσεις

Με το προδικαστικό ερώτημα C-225/20 το Curtea de Apel Constanța (Ρουμανία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 640/2014. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν αντιτίθεται στο άρθρο 2, σημείο 23, καθώς και στο άρθρο 19 του ανωτέρω Κανονισμού εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα στον γεωργό διοικητικές κυρώσεις λόγω δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη δηλωθείσα έκταση που θεωρείται μεγαλύτερη από την πραγματική, δεδομένου ότι καλλιεργεί έκταση γης με εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, την οποία κατέχει βάσει σύμβασης παραχώρησης, χωρίς να αποδεικνύει τη συγκατάθεση του παραχωρησιούχου για τη χρήση της γης για γεωργικό σκοπό

Με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεμβρίου 2021 (EU:C:2021:1021), κρίθηκε ότι «Το άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 23, και το άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1393 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, έχουν την έννοια ότι δεν προβλέπουν, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε αιτούντα γεωργική ενίσχυση λόγω δηλώσεως εκτάσεως μεγαλύτερης από την πραγματική, με την αιτιολογία ότι αυτός χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες εκτάσεις οι οποίες του παραχωρήθηκαν για ιχθυοκαλλιέργεια, χωρίς τη συγκατάθεση του παραχωρούντος για την εν λόγω αλλαγή χρήσεως των οικείων εκτάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών διαθέτει, όσον αφορά τις εν λόγω εκτάσεις, επαρκή αυτονομία για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητάς του».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251304&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=307683


Σχετικές Αναρτήσεις