Προδικαστικό ερώτημα C-373/20, A.M. κατά Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Γεωργία – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 1120/2009 – Άρθρο 2, στοιχείο γʹ – Έννοια “μόνιμου βοσκότοπου” – Εναλλαγή καλλιεργειών (αμειψισπορά) – Φυσικές και περιοδικές πλημμύρες λιβαδιών και βοσκοτόπων που βρίσκονται σε ζώνη ειδικής προστασίας της φύσης

Με το προδικαστικό ερώτημα C-373/20 το Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Πολωνία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του ορισμού του « μόνιμου βοσκότοπου» στο άρθρο 2, στοιχείο γ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν είναι ορθή η ερμηνεία από τις εθνικές αρχές του ανωτέρω ορισμού του «μόνιμου βοσκότοπου», κατά την οποία η περιοδική οφειλόμενη σε φυσικά αίτια πλημμύρα και κατάκλυση από ύδατα λειμώνων και βοσκοτόπων σε ζώνη ειδικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (περιοχή Natura 2000, φυσικό πάρκο Ińsko) έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή των εκτάσεων αυτών στη λεγόμενη «εναλλαγή καλλιεργειών» και διακόπτει την πενταετή (ή μεγαλύτερη) περίοδο της μη «εναλλαγής καλλιεργειών», γεγονός που αποτελεί, κατά συνέπεια, τη βάση για τη μη χορήγηση στον γεωργό της γεωργοπεριβαλλοντικής ενίσχυσης ή για την περικοπή της, καθώς και για άλλες οικονομικές συνέπειες που σχετίζονται με τη διακοπή της πενταετούς περιόδου υλοποίησης του γεωργοπεριβαλλοντικού προγράμματος.

Με απόφασή του της (EU:C:2021:850) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Κατ’ ορθή ερμηνεία του άρθρου 2, στοιχείο γʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, δεν αποκλείονται από την έννοια του «μόνιμου βοσκότοπου» τα λιβάδια ή οι βοσκότοποι που βρίσκονται σε ζώνη ειδικής προστασίας και εκτίθενται σε πλημμύρες ή φυσικές και περιοδικές κατακλύσεις, δεδομένου ότι τέτοιες πλημμύρες ή κατακλύσεις δεν μπορούν, αυτές καθεαυτές, να οδηγήσουν σε «εναλλαγή καλλιεργειών» (αμειψισπορά) στις οικείες εκτάσεις, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251091&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=332561


Σχετικές Αναρτήσεις