Προδικαστικό ερώτημα C-726/20, CT και Ferme de la Sarte SPRL κατά Région wallonne

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Επενδυτική ενίσχυση για τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα I της Συνθήκης ΛΕΕ – Έννοια των “γεωργικών προϊόντων” – Έννοια των “ζώντων φυτών” και των “προϊόντων ανθοκομίας” – Χλοοτάπητας σε κυλίνδρους για πράσινες στέγες

Με το προδικαστικό ερώτημα C-726/20, το Conseil d’État (Βέλγιο) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 του ανωτέρω κανονισμού η παραγωγή χλοοτάπητα ή φυτών για πράσινες στέγες.

Με απόφασή του της 24ης Μαρτίου 2022 (EU:C:2022:212) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Κατ’ ορθή ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1305/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) … η διαλαμβανόμενη σε αυτό έννοια των «γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης ΛΕΕ» καλύπτει τα φυτά που χρησιμοποιούνται για πράσινες στέγες, όπως τον χλοοτάπητα σε κυλίνδρους, με αποτέλεσμα να μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις στις υλικές επενδύσεις που τα αφορούν στο πλαίσιο του μέτρου στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπει η διάταξη αυτή».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256464&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=113458


Σχετικές Αναρτήσεις