Προδικαστικό ερώτημα C-189/21, R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) – Κανονισμός (ΕΚ) 1306/2013 – Παράρτημα II – Κανονιστική απαίτηση διαχείρισης 10 – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Άρθρο 55, πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίοδος – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Μείωση ή αποκλεισμός του συνόλου ή μέρους της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της ΚΓΠ – Μη τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης – Χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο ή δεν είναι πλέον αδειοδοτημένο στο οικείο κράτος μέλος και του οποίου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, έχει παρέλθει η τελική ημερομηνία χρήσης

Με το προδικαστικό ερώτημα C-189/21, το College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία της κανονιστικής υποχρέωσης διαχείρισης 10 (στο εξής: ΚΑΔ 10), όπως προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθόσον αναφέρεται στο άρθρο 55, πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Ειδικότερα, το αιτούν δικαστήριο, επισημαίνει ότι από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 55 του κανονισμού 1107/2009, στο οποίο παραπέμπει η ΚΑΔ 10, προκύπτει ότι το άρθρο αυτό δεν αφορά την περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται μη αδειοδοτημένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Εντούτοις, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι μια τέτοια ερμηνεία θα οδηγούσε στο «παράδοξο και ενδεχομένως μη επιθυμητό» αποτέλεσμα ότι, σε περίπτωση κατά την οποία γεωργός χρησιμοποίησε μη αδειοδοτημένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, δεν θα μπορούσε να του επιβληθεί μείωση λόγω μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, ενώ τούτο θα ήταν δυνατό σε περίπτωση μη ορθής χρήσης αδειοδοτημένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν ΚΑΔ 10 έχει την έννοια ότι αφορά και την περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο δεν έχει αδειοδοτηθεί στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό.

Με απόφασή του της 5ης Μαΐου 2022 (EU:C:2022:360) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Η ΚΑΔ 10, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, και η οποία παραπέμπει στο άρθρο 55, πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, έχει την έννοια ότι αφορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο ή δεν είναι πλέον αδειοδοτημένο στο οικείο κράτος μέλος και του οποίου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η τελική ημερομηνία χρήσης έχει παρέλθει».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258877&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5309964


Σχετικές Αναρτήσεις