Προδικαστικά ερωτήματα C-160/21 και C-217/21, NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010 και AGRO - EKO 2013

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Πληρωμές προς τους δικαιούχους – Άρθρο 75 – Προθεσμία πληρωμής – Τήρηση – Περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας – Σιωπηρή απόρριψη της αίτησης ενίσχυσης

Με τα συνεκδικασθέντα προδικαστικά ερωτήματα C-160/21 και C-217/21, το Administrativen sad Veliko Tarnovo (Βουλγαρία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 75, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν η πραγματική είσπραξη του ποσού που έχει αιτηθεί ο γεωργός ισοδυναμεί με θετική απόφαση του οργανισμού πληρωμών επί της αιτήσεως για ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης και, αντίστοιχα, αν η μη είσπραξη χρηματικών ποσών, ενώ έχουν ανακοινωθεί δημοσίως πληρωμές στο πλαίσιο του επίμαχου μέτρου, συνιστά απόρριψη της αίτησης για τα δικαιώματα ενίσχυσης, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στο οικείο πρόσωπο η παράταση της διαδικασίας λόγω διεξαγωγής νέων ελέγχων. Περαιτέρω το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν η προθεσμία του άρθρου 75, παράγραφος 1, του κανονισμού 1306/2013 επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προβαίνουν πριν από τη λήξη της στους ελέγχους για την τήρηση των όρων επιλεξιμότητας, και αν η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σιωπηρή άρνηση καταβολής της ενίσχυσης, αν ο γεωργός δεν έχει ενημερωθεί για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών ελέγχων και δεν υφίσταται κανένα έγγραφο σχετικά με τους ελέγχους αυτούς.

Με απόφασή του της 28ης Απριλίου 2022 (EU:C:2022:315) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 75, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η μη καταβολή, από τον οργανισμό πληρωμών κράτους μέλους, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει η διάταξη αυτή ενίσχυσης την οποία ζήτησε γεωργός δεν πρέπει να θεωρείται σιωπηρή απορριπτική απόφαση επί της επίμαχης αίτησης ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αν ο ενδιαφερόμενος γεωργός ενημερώθηκε για τη διενέργεια τυχόν συμπληρωματικών εξακριβώσεων που θα δικαιολογούσαν την υπέρβαση της προθεσμίας».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258497&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5302160


Σχετικές Αναρτήσεις