Προδικαστικό ερώτημα C-36/21, Sense Visuele Communicatie en Handel

Κοινή γεωργική πολιτική – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Καθεστώτα άμεσης στήριξης – Κοινοί κανόνες – Άρθρο 30, παράγραφος 6, και άρθρο 50, παράγραφος 2 – Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας – Εθνική διοικητική αρχή που έδωσε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως “γεωργού νεαρής ηλικίας” – Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Προσφυγή-αγωγή αποζημίωσης λόγω μη τήρησης της αρχής του εθνικού δικαίου περί προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Με το προδικαστικό ερώτημα C-36/21, το College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) έθεσε ζητήματα σχετικά με την αποκατάσταση ζημίας που φέρεται να προκλήθηκε λόγω εσφαλμένων πληροφοριών που ανακοίνωθηκαν από τη Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (κρατική υπηρεσία για επιχειρηματίες, Κάτω Χώρες) (στο εξής: RVO) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, τέθηκε το ζήτημα αν το δίκαιο της Ένωσης και, ειδικότερα, η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχουν την έννοια ότι αποκλείουν τη δυνατότητα του διοικούμενου να επιτύχει, δυνάμει της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο και βάσει μόνον του εθνικού δικαίου, να του καταβληθεί αποζημίωση λόγω ζημίας οφειλόμενης στην εκ μέρους εθνικής αρχής εσφαλμένη ερμηνεία σαφούς διάταξης του δικαίου της Ένωσης.

Με απόφασή του της 14ης Ιουλίου 2022 (EU:C:2022:556) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το δίκαιο της Ένωσης και, ειδικότερα, η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν τη δυνατότητα του διοικούμενου να επιτύχει, δυνάμει της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο και βάσει μόνον του εθνικού δικαίου, να του καταβληθεί αποζημίωση λόγω ζημίας οφειλόμενης στην εκ μέρους εθνικής αρχής εσφαλμένη ερμηνεία σαφούς διάταξης του δικαίου της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η αποζημίωση αυτή δεν ισοδυναμεί με χορήγηση πλεονεκτήματος αντίθετου προς το δίκαιο της Ένωσης, δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης και δεν είναι ικανή να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262939&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8194879

 


Σχετικές Αναρτήσεις