Προδικαστικό ερώτημα C-378/18, Westphal

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 – Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Προθεσμία παραγραφής – Κανονισμοί (ΕΟΚ) 3887/92 και (ΕΚ) 2419/2001 – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων – Εφαρμογή του επιεικέστερου κανόνα παραγραφής

Με το προδικαστικό ερώτημα C-378/18, το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία, αφενός, του άρθρου 49, παράγραφοι 5 και 6, καθώς και του άρθρου 52α του κανονισμού (ΕΚ) 2419/2001 της Επιτροπή, [για] τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 [του Συμβουλίου] και, αφετέρου, του άρθρου 2, παράγραφος 2, καθώς και του άρθρου 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 49, παράγραφος 6, του κανονισμού 2419/2001 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο χρόνος ενάρξεως της προβλεπόμενης στη διάταξη αυτή προθεσμίας παραγραφής ταυτίζεται με τον χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 49, παράγραφος 5, του ως άνω κανονισμού, ήτοι αντιστοιχεί στην ημέρα καταβολής της ενίσχυσης, ή αν πρέπει να καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 2988/95, με βάση την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παρατυπία.

Με απόφασή του της 3ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2019:832) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 49, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΚ) 2419/2001 της Επιτροπής, …, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο χρόνος ενάρξεως της προβλεπόμενης στη διάταξη αυτή προθεσμίας παραγραφής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και αντιστοιχεί, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες παρατυπίες, στην ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παρατυπία».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218615&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5723553

 


Σχετικές Αναρτήσεις