Προδικαστικό ερώτημα C-239/17, Teglgaard και Fløjstrupgård

Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώτα στηρίξεως για τους γεωργούς – Κανονισμός (ΕΚ) 1782/2003 – Άρθρο 6, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 – Άρθρο 23, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 796/2004 – Άρθρο 66, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 – Άρθρο 70, παράγραφος 8, στοιχείο αʹ – Πολλαπλή συμμόρφωση – Μείωση των άμεσων ενισχύσεων λόγω μη συμμορφώσεως προς τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχειρίσεως ή μη τηρήσεως των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών – Προσδιορισμός του έτους που πρέπει ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού μειώσεως – Έτος της μη συμμορφώσεως

Με το προδικαστικό ερώτημα C-239/17, το Østre Landsret (Δανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων πλειόνων κανονισμών, ήτοι του άρθρου 6, του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, του άρθρου 66 του κανονισμού (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003, του άρθρου 23, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, του άρθρου 70, παράγραφος 4 και παράγραφος 8, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.   Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν οι προαναφερθείσες διατάξεις των ως άνω κανονισμών έχουν την έννοια ότι οι μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων λόγω μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως πρέπει να υπολογίζονται βάσει των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για το ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η μη συμμόρφωση ή βάσει εκείνων που χορηγήθηκαν για το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η επίμαχη μη συμμόρφωση.  Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί ποια είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης για τον υπολογισμό της μειώσεως των άμεσων ενισχύσεων στην περίπτωση που γεωργός δεν τήρησε τους κανόνες πολλαπλής συμμορφώσεως κατά τα έτη 2007-2008, αλλά η εν λόγω μη συμμόρφωση διαπιστώθηκε μόλις κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Με απόφασή του της 25ης Ιουλίου 2018  (EU:C:2018:597) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου, …, το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 1782/2003 …. και το άρθρο 23, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, …., έχουν την έννοια ότι οι μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων λόγω μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως πρέπει να υπολογίζονται βάσει των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η επίμαχη μη συμμόρφωση. 

-Το άρθρο 66, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής, …., και το άρθρο 70, παράγραφος 8, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής…., έχουν την έννοια ότι οι τοιουτοτρόπως υπολογιζόμενες μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων καταλογίζονται στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η επίμαχη μη συμμόρφωση. 

-Η εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης για τον υπολογισμό της μειώσεως των άμεσων ενισχύσεων στην περίπτωση που γεωργός δεν τήρησε τους κανόνες πολλαπλής συμμορφώσεως κατά τα έτη 2007-2008, αλλά η εν λόγω μη συμμόρφωση διαπιστώθηκε μόλις κατά τη διάρκεια του έτους 2011, είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 1782/2003 για το έτος 2007 και για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους 2008 και το άρθρο 6, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 146/2008, για την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου του 2008».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204397&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8280361


Σχετικές Αναρτήσεις