Προδικαστικό ερώτημα C-815/19, Natumi GmbH κατά Land Nordrhein-Westfalen

Γεωργία και αλιεία – Παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων – Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 – Άρθρο 19, παράγραφος 2 – Άρθρα 21 και 23 – Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 – Άρθρο 27, παράγραφος 1 – Άρθρο 28 – Παράρτημα IX, σημείο 1.3 – Μεταποίηση των βιολογικών τροφίμων – Μη βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης – Φύκι lithothamnium calcareum – Σκόνη παραγόμενη από ιζήματα του φυκιού αυτού τα οποία καθαρίζονται, αλέθονται και αποξηραίνονται – Χαρακτηρισμός – Χρήση στα βιολογικά τρόφιμα με σκοπό τον εμπλουτισμό τους με ασβέστιο – Έγκριση – Προϋποθέσεις

Με το προδικαστικό ερώτημα το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής του  κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρο 28 σε συνδυασμό με το σημείο 1.3 του παραρτήματος IX του ανωτέρω κανονισμού και την δυνάμει αυτού χρήση του φυκιού Lithothamnium calcareum και νεκρών φυκιών ως συστατικού κατά τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων καθώς και τον χαρακτηρισμό τέτοιων προϊόντων.   

Με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2021 (EU:C:2021:336), το Δικαστήριο έκρινε ότι «Ο κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1584 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2018, έχει την έννοια ότι αποκλείει τη χρήση σκόνης που παράγεται από ιζήματα του φυκιού Lithothamnium calcareum, τα οποία καθαρίζονται, αποξηραίνονται και αλέθονται, ως μη βιολογικού συστατικού γεωργικής προέλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 28 του κανονισμού 889/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 2018/1584, κατά τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων, όπως τα βιολογικά ροφήματα με βάση το ρύζι και τη σόγια, με σκοπό τον εμπλουτισμό τους με ασβέστιο.» 

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση:   https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240544&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4251865


Σχετικές Αναρτήσεις